ارتعاش آبی زرد

IMG_6104.JPG

هورست قراره که یک درخت بشه. یک زندگی. که سبزه و بارور. از دو لپه ی زرد درست شده. این زندگی با موسیقی و غذا درست میشه. هر انسانی به این دو برای ادامه ی حیاتش احتیاج داره. بذر رنگ وجودش ابتدا زرده ولی با ارتعاشات ممد حیات که به رنگ آبی ست رشد می کنه و سبز میشه. اگر بخواد این بذر بزرگ بشه و رشد کنه موسیقی می خواد.